top of page
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Temple Trading Hygiene Solutions gevestigd te Amsterdam, leverancier van hygiëne- en reinigingsartikelen en aanverwante producten

Definities

1.1         In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: Temple Trading als de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Goederen: Alle door gebruiker aangeboden artikelen en producten ten behoeve van verzorging, schoonmaak, gebruik en verbruik ten behoeve van o.a. de Verzorgings-, Hotel-, Horecabranche en Scholen, Kinderdagverblijven Kantoorbranche alles in de meest brede zin, waaronder -maar niet limitatief- chemicaliën, schoonmaakproducten, schoonmaakbenodigdheden etc.

Toepasselijkheid en afwijkingen:

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, mededeling, aanvaarding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van een opdracht stemt de koper uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook wanneer de voorwaarden van de koper anders zouden luiden. Bestellingen en opdrachten van de koper gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze leveringsvoorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling van eventuele algemene- en/of bijzondere inkoopcondities van de koper.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien uitdrukkelijk op stukken afkomstig van de afnemer vermeld, zullen uitsluitend van kracht zijn indien deze op de orderbevestiging van de gebruiker staan bevestigd, dan wel indien de directie van de gebruiker voor elke afwijking afzonderlijk schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 Indien ten aanzien van bepaalde bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één bestelling, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

Aanbiedingen en offertes:

3.1 Alle aanbiedingen en genoteerde orders zijn steeds vrijblijvend.

3.2 Gebruiker is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, of contant bij levering, zo deze betaling werd overeengekomen.

3.3 Een bestelling en/of opdracht bindt de afnemer, op straffe van kosten en schade.

3.4 Herhalingsorders worden beschouwd als nieuwe orders. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Ten aanzien van alle aangeboden goederen, gelden naast hetgeen daaromtrent in de eventueel door de gebruiker verstrekte catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen, gewichten, kleuren etc. worden derhalve voorbehouden: dergelijke afwijkingen ontslaan de koper nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.6 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Prijzen en uitvoering van de overeenkomst :

4.1 Alle door de gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten, en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging of anderszins schriftelijk anders is aangegeven.

4.2 Wijzigingen van de opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de orderbevestiging of anderszins, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal de gebruiker gerechtigd zijn sedert de totstandkoming der overeenkomst opgetreden verhogingen van prijzen  welke voor de gebruiker kostenverhogend zijn, aan de afnemer door te berekenen.

4.3 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.               4.5 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Leveringstermijn en aflevering:

5.1 Levering geschied af magazijn van gebruiker.

5.2 Alle leveringstermijnen en andere termijnen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst worden door de gebruiker naar beste weten vastgesteld, maar zijn niet bindend. Zij zullen zo veel mogelijk door gebruiker in acht worden genomen en bij dreigende aanmerkelijke overschrijding zal gebruiker met koper in overleg treden.

5.3 Overschrijding van de leveringstermijn door verkoper, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer nimmer het recht op vergoeding voor directe of indirecte schade, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, behoudens voor zover deze rechten uitdrukkelijk voor afnemer uit de wet voortvloeien.                                                             

5.4 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.                                                                                       

5.5 Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.                                                                                              

5.6 Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Het risico van transport vindt steeds plaats voor rekening van Koper.

Aflevering, risico en eigendomsvoorbehoud:                                                                        

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.                                                                                                                 

6.2 Eventuele zichtbare transportschade of manco dienen door koper terstond bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van verkoper of van vervoerder of bij ontbreken daarvan met inachtneming van de algemeen geldende regels. Indien afnemer zich hieraan niet houdt, komt het risico van transportschade en van vermissing voor zijn rekening.                                                                                                 

6.3 Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld. Reclames over eventueel verkeerde uitvoering van bestellingen en opdrachten of over ondeugdelijke levering moeten binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend.                         6.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. Geschiedt dit toch zonder toestemming van gebruiker dan is zowel de verzending en opslag na aankomst voor rekening en risico van koper.                                                                                                      6.5 Alle, in het bezit van de afnemer, van de verkoper afkomstige goederen worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de van de afnemer zijnde hoeveelheid goederen naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat. Het is afnemer niet toegestaan de nog in eigendom van de verkoper behorende goederen aan derden over te dragen noch te verpanden noch anderszins te bezwaren.                                                                                

6.6 Het is afnemer niet toegestaan de nog in eigendom van de verkoper behorende goederen aan derden over te dragen noch te verpanden noch anderszins te bezwaren.

6.7 Montage van geleverde dispensers geschied altijd in overleg met koper, gebruiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane schade tijdens montage en/of lichamelijk letsel.

Garantie:

7.1 Voor aan koper te leveren goederen, welke gebruiker betrekt van de door hem vertegenwoordigde fabrieken en/of zijn onderleveranciers gelden tussen de gebruiker en de koper de garantiebepalingen van deze fabrieken en/of onderleveranciers.

7.2 Gebruiker staat er uitsluitend voor in dat deze goederen met inachtneming van het overigens in deze voorwaarden bepaalden voldoen aan de betreffende specificaties en beschrijvingen in de catalogi/brochures en op de orderbevestiging.

7.3 Met betrekking tot de door hemzelf geproduceerde c.q. samengestelde goederen wordt uitsluitend de fysische samenstelling c.q. gebruikgeschiktheid daarvan door gebruiker gegarandeerd.

7.4 Klachten over de (samenstelling van) geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk bij gebruiker te zijn ingediend. Betreft de klacht een verborgen gebrek dan dient hij binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk bij gebruiker te zijn ingediend. Bij ongemotiveerde klachten en/of garantieaanspraken kunnen de reiskosten, de kosten van onderzoek en reparatie enz. aan de koper in rekening worden gebracht. Afwijzing van garantieaanspraken worden schriftelijk gemotiveerd. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden vervalt elk recht van garantie in de volgende gevallen:

a. Indien de goederen niet overeenkomstig de voorschriften gebruikt worden en/of op een andere dan daarvoor gebruikelijk te achten wijze gebruikt worden.

b. In geval van reparatie, vervanging van onderdelen en/of soortgelijke handelingen door andere dan door gebruiker daartoe aangewezen en gemachtigde personen.

7.5 Indien gebruiker  ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen goederen of onderdelen vervangt, worden de vervangen goederen of onderdelen eigendom van gebruiker. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is gebruiker alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantie verplichtingen.

 

 Aansprakelijkheid:

 8.1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.                                                                                                                              

8.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.                                                                      

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:                                                                 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;    - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;                                                                                                                                   

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.                                                                                                                          

8.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.                                                                                                                      

8.5 Daar toepassingen van geleverde goederen buiten controle van gebruiker staat kan geen enkele verantwoording/aansprakelijkheid aanvaard worden voor resultaten en/of gevolgen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van opslag, transport, gebruik of toepassing. De door gebruiker verstrekte adviezen zijn slechts indicatief. Te allen tijde dient koper zelf, voor ingebruikname, de beoogde toepassing en - resultaten te testen op daadwerkelijke geschiktheid.                                                                                                                            8.6 De aansprakelijkheid van gebruiker ter zake van de uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot het nakomen van zijn garantieverplichtingen

Betaling:                                                                                                                                       

9.1 Betaling dient op rekening binnen 30 dagen te geschieden tenzij met koper anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betalingskortingen zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk met gebruiker een betalingskorting schriftelijk is overeengekomen.                           9.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.                         9.3 Gebruiker heeft het recht voor iedere levering of deellevering van het voorgaande bepaalde af te wijken door kontante betaling van de koper te eisen, waaronder ook kan worden verstaan betaling onder rembours.                                                                                                                      

9.4 Indien koper een opeisbare vordering niet voldoet is gebruiker gerechtigd zekerheid van betaling te vorderen en is koper verplicht zodanige zekerheid te verschaffen. Indien koper in gebreke blijft met de verstrekking van de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling, vervalt de leveringsplicht van gebruiker onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten.                                                                                                                

9.5 Indien gebruiker haar vordering op koper uit handen geeft ter buitengerechtelijke- of gerechtelijke incasso komen de alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper. Deze buitengerechtelijke kosten zijn in redelijkheid vast te stellen tot een maximum van 12% van het verschuldigde bedrag en met een minimum van € 37,-. Bij te laat betalen is koper direct in verzuim en kan gebruiker vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke rente in rekening brengen. Het wettelijke rentepercentage is 8%.                                                           

9.10 Bij het niet nakomen van gemaakte betalingsafspraken vervallen alle door gebruiker verleende kortingen en dient koper de nieuw te ontvangen factuur met bruto bedragen per direct te voldoen.

Eigendomsvoorbehoud:                                                                                                      

10.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.                                                                                                                          

10.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.                                                            10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.                                                              

10.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.                                                             

10.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.                                                                            

10.6 De door gebruiker geleverde dispensers zijn bij de koper in bruikleen geleverd en blijven te allen tijde eigendom van gebruiker. Koper verplicht zich met het aanvaarden van dispensers in bruikleen uitsluitend verbruiksgoederen van gebruiker af te nemen.                                              

10.7 Dispensers die in bruikleen geleverd zijn dienen bij het overgaan naar een andere leverancier, of bij faillissement, terstond retour gezonden te worden. Mocht blijken dat van de retour ontvangen dispensers dispensers beschadigt zijn, of bij niet retour ontvangen, dan ontvangt koper een factuur ter betaling voor deze dispenser(s).

Toepasselijk recht:                                                                                                                      

11.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.                                                                                                                        

11.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, geregistreerd onder nummer 33262453.

11.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.                                                   11.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page